Gamla Protokoll från Wikens Byalag.

På den första sidan i protokollsboken, från den 5/9 1897 utsågs följande styrelse: Kassaförvaltare Hemmanegaren Jon Bäck, med rättighet och skyldighet att uppbära och kvittera byns gemensamma inkomster och detta prottokoll må för honom gälla som fullmakt. Att revidera och överse Byns räkenskaper för 1897 utsågs Hemmansägarne Erik Jonsson och O. Wästin. Som intet vidareförekom afslutades sammanträdet.     Som ofvan Halvar Olofsson. Jöns Jönsson, Jon Bäck, Hans Johansson, Erik Hansson, E. Eskilsson, Per Östberg, Erik Jonsson. Utdrag från Sammanträde den 19/11 samma år: Till Plogfogde för vintern valdes Olof Westin. Eftersom den gamla plogen är förfallen, beslöts att ny plog skulle göras, till detta utsågs O Westin och Mårten Persson, och bekostas av plogpengarna,  men tills snöplogpengarna er hålles, förskotteras av byns gemensamma kassa. Den vägsträcka plogpengarna avser är Wiken – Ortholmen. Som punkt 3.  Ny skollokal samt bostad för lärare skall byggas, och att gamla skolhuset bibehålles till slöjdlokal i den nuvarande skolsalen för gossar. Punkt 4: Af Skolrådet Mårten Persson förskotterade medel till sotning och fönsterrutor i skolhuset, tillsammans 3 kronor skall af byns kassa betalas samt tvenne stolar ( vanliga).samt en skrufvstol skall anskaffas skolsalen, vilket bestämdesskulle af byns kassa betalas. Punkt5: Bestämdes att uthus samt Slöjdlokal skall uppföras på skolplanen. Till Byggnadsstyrelse utsågs Jon Bäck och Olof Westin, vilka har att upprätta förslag, vilket bör af byamännen godkännas tillika bestämmande af utdebitering af kostnader.Den 30/12 1897 kom ett tilläg protokollet 19/11 -97.  Punkt. 1: Att behovet af Skolans åbyggnader fodra att ordnas på ett tidsenligare sätt och att det första som anses mest behöfvligt att gå i författning om vore att bygga en brunn eller på annat lämpligt sätt få tillgång på friskt vatten, för att därefter kunna lämpa i någorlunda ordning de öfvriga åbyggnaders platser.  Punkt 2:  Uppförande av Vedlider och Hemlighetshus i samma byggnad af resvirke med brädfodrig.  Protokollsutdrag  den 17/4 1898:  Bestämdes att Skolbygget skulle läggas ut på entreprenad. Till att uppgöra materialförslag och des utdebitering samt byggnadsstyrelse Sven Hansson,Per Östberg och Olof Westin och till inkasserare Per Östberg.  Protokollsutdrag 6/11 1899.:  Fråga föredrogs av Skolrådsledamoten Mårten Persson om att ett nytt och tidsenligare är af behovet påkallat inom Hedevikens Skolrote. Frågan blev med ett enhälligt ja besvarad av de närvarande byggnadsskyldige.   Vidare beslöts att byggnaden skulle uppföras i huvudsak enligt med den förslagsritning som fanns tillgänglig, dåck med de ändringar skolinspektören föreslagit och dels förenklingar som eljest kan finnas skäligt och icke kan vara till annan nytta än att fördyra arbetet.     Punkt 4.  Beslöts att lämna  byggnadsstyrelsen i uppdrag att upprätta material- och kåstnadsförslag samt att gå i författning om byggnadens uppförande i sin helhet under de närmaste 3 åren, nämligen under första året grundläggning och anskaffande trädmaterial samt under det andra året husets uppsättning och takning samt tredje året des färdigbyggandes sin helhet. Taket skulle bestå af jernplåt. Byggnadsstyrelsen fick i uppdrag att genom annonsering utbjuda timringsarbetet på accord.   Protokoll 24/6 1901   Punkt 4.    Beslöts att gamla skolhuset skulle försäljas. 1903 beslöts att sälja gamla skolhuset till Godtemplarlogen Nordviks Byggnadskassa för 200 kronor.  Med villkor att Wikens Byamän eger rätt att vid behov hålla sammanträden i Gamla Skolans lokaler. Vidare beslöts att till revisorer för den tid som bygget pågår utsågs Postmästaren Nils  Falkman och Skogvaktare Jöns Johansson, Suppleant Jon Bäck.       Inventarielista öfver byns tillhörigheter 16 maj 1909:  Byggnader: Skolhus, Bod, Vedbod, Spruthus, Bystugan på Backen.    Brandredskap:    2 st Slangsprutor äldre modell, 1 st Assuransspruta (tillhör kommunen), 1 st Stege, 1 st Hake.     Skolmöbler:   16 st Skolbänkar, 1 st Kateder, 1st orgel, 1 st Svarttavla (vägg), 1 st Regulator, 1 st Säng, 1 st Skänk, 3 st Bord, 6 st Rullgardiner, 7st Säten.      Skolmaterial:    1 par Globkartor, Karta över Sverige-Norge, Karta över Europa, Karta över Palestina, Plansch över metersystemet, 50 st Bibliska planscher, 1 st Glob, Bilder af Sveriges Konungar, 9 st läse -böcker i Naturlära, 12 st gamla Läseböcker. 14 st Planscher över Djurriket anatomiplanscher.

Detta var  några utdrag ur ”Protokollsboken för Wikens byamän” om Gamla skolans tillkomst i möjligaste mån har deras formuleringar och stavning använts.

 

Blästerugn.

Blästerugn hittades av Hans Bäck och Bertil Westlund, med bara någon dags mellanrum, strax norr om byn 1975

 

Tidningsurklipp från Länstidningen.

Söndagsskola 1945-46.

Söndagsskola, att döma av åldern på barnen bör det vara 1945-46. Där finns dom som är födda 1932 till dom som är födda 1940. Här är namnen: Översta raden från vä. Arne Reinholdsson, Gösta Jonsson, Ivan Bäck, Erland Asp, Bruno Halvarsson, Rune Hallgren, Ulf Revelj, Bo ”Putte” Svensson. Andra raden uppifrån: Kerstin Lundkvist, Anna Norman, Elvy Larsson, Ingrid Mårdén, Sonya Persson, Irma Eriksson, Aina Westlund, Anna-Lisa Larsson. 3.e raden: Aina Reinholdsson, Clary Pettersson, Gun Olsson, Eva Solsten. Iris Östling, Ann-Marie Hansson. 4:e raden: Astrid Eriksson, Nancy Hansson, Ines Sundgren, Gull-Maj Lundin, Astrid Myhr, Margit Näs, Blenda Kant, Birgit Mårdén, Gunnel Hansson, Siv Östling. 5:raden: Astrid Pettersson, Lea Torkeli, Laila Sundgren, Ingrid Persson, Ritva Torkeli. Längst fram: Göte Westlund, Saida Asp, Gunnel Solsten, Lisbeth Henriksson, Yngve Lundin, Marianne Jonsson, Bertil  Westlund, Villy Sundgren.

Första Banvakten i Hedeviken.

Banvakten och Poststations föreståndaren Nils Ivar Lindberg, född i Jämshög Blekinge 1892,  på bilden stående bak till vä., Hustrun Anna Matilda Nilsson f. 1895, med sonen Rune i famnen f.1924, Anna var född i Ström Jämtland, död 1927, bredvid henne, Alma Kristina Näs f. 1905, dotter till Johan Jansson ”Skönviks Johan” Näs från Varnum, Värmland, och hans hustru Katarina Larsson från församl. Alma flyttade till Kristinehamn 1929. Barnen stående framför är Enar f. 1918, Ingrid f. 1922, Ingemar f. 1916, med efternamnet Lindberg. Stationshuset invigdes hösten 1924.

 

Foto Lars Enarsson, mellan 1924-1927.

Ingeborg Hansdotter gift Bäck.

Ingeborg Hansdotter 1824-1909,från Viken 1 (Nuvarande no 3) gift med Jon Olofsson Bäck 1802-1870 från Trân (17) i Hede. Här med sönerna Jon Jonsson Bäck f. 1859-1943 och Olof (Ola) Jonsson Bäck f. 1863-1950. Vid Laga Skiftet  flyttades gårdar, no 1 hade då blivit No 2 och 3, no 2 blev kvar  vid Västgrind och no 3 flyttade västerut där Bäcks numera finns. För att klara kostnaden  för skiftet sålde änkan Ingeborg H-dr skogen till Skogsbolaget Svartvik (som senare blev Bergvik, Stora). Bröderna Jon och Per köpte senare tillbaka delar av skogen och delade gården i två delar. När    brodern Ola kom tillbaka efter att ha vistats i Kalifornien ett tiotal år styckade han av 3 tomter som han också bebyggde samt att han även byggde ett hus på no 1:5 som kom att kallas för Linners. Dom andra 3 byggen kallades för Lindbergs, Sköns, och Randolfs, efter dom  som  kom att bo där, alla husen fick lite amerikansk stil över sej.