Gamla Protokoll från Wikens Byalag.

På den första sidan i protokollsboken, från den 5/9 1897 utsågs följande styrelse: Kassaförvaltare Hemmanegaren Jon Bäck, med rättighet och skyldighet att uppbära och kvittera byns gemensamma inkomster och detta prottokoll må för honom gälla som fullmakt. Att revidera och överse Byns räkenskaper för 1897 utsågs Hemmansägarne Erik Jonsson och O. Wästin. Som intet vidareförekom afslutades sammanträdet.     Som ofvan Halvar Olofsson. Jöns Jönsson, Jon Bäck, Hans Johansson, Erik Hansson, E. Eskilsson, Per Östberg, Erik Jonsson. Utdrag från Sammanträde den 19/11 samma år: Till Plogfogde för vintern valdes Olof Westin. Eftersom den gamla plogen är förfallen, beslöts att ny plog skulle göras, till detta utsågs O Westin och Mårten Persson, och bekostas av plogpengarna,  men tills snöplogpengarna er hålles, förskotteras av byns gemensamma kassa. Den vägsträcka plogpengarna avser är Wiken – Ortholmen. Som punkt 3.  Ny skollokal samt bostad för lärare skall byggas, och att gamla skolhuset bibehålles till slöjdlokal i den nuvarande skolsalen för gossar. Punkt 4: Af Skolrådet Mårten Persson förskotterade medel till sotning och fönsterrutor i skolhuset, tillsammans 3 kronor skall af byns kassa betalas samt tvenne stolar ( vanliga).samt en skrufvstol skall anskaffas skolsalen, vilket bestämdesskulle af byns kassa betalas. Punkt5: Bestämdes att uthus samt Slöjdlokal skall uppföras på skolplanen. Till Byggnadsstyrelse utsågs Jon Bäck och Olof Westin, vilka har att upprätta förslag, vilket bör af byamännen godkännas tillika bestämmande af utdebitering af kostnader.Den 30/12 1897 kom ett tilläg protokollet 19/11 -97.  Punkt. 1: Att behovet af Skolans åbyggnader fodra att ordnas på ett tidsenligare sätt och att det första som anses mest behöfvligt att gå i författning om vore att bygga en brunn eller på annat lämpligt sätt få tillgång på friskt vatten, för att därefter kunna lämpa i någorlunda ordning de öfvriga åbyggnaders platser.  Punkt 2:  Uppförande av Vedlider och Hemlighetshus i samma byggnad af resvirke med brädfodrig.  Protokollsutdrag  den 17/4 1898:  Bestämdes att Skolbygget skulle läggas ut på entreprenad. Till att uppgöra materialförslag och des utdebitering samt byggnadsstyrelse Sven Hansson,Per Östberg och Olof Westin och till inkasserare Per Östberg.  Protokollsutdrag 6/11 1899.:  Fråga föredrogs av Skolrådsledamoten Mårten Persson om att ett nytt och tidsenligare är af behovet påkallat inom Hedevikens Skolrote. Frågan blev med ett enhälligt ja besvarad av de närvarande byggnadsskyldige.   Vidare beslöts att byggnaden skulle uppföras i huvudsak enligt med den förslagsritning som fanns tillgänglig, dåck med de ändringar skolinspektören föreslagit och dels förenklingar som eljest kan finnas skäligt och icke kan vara till annan nytta än att fördyra arbetet.     Punkt 4.  Beslöts att lämna  byggnadsstyrelsen i uppdrag att upprätta material- och kåstnadsförslag samt att gå i författning om byggnadens uppförande i sin helhet under de närmaste 3 åren, nämligen under första året grundläggning och anskaffande trädmaterial samt under det andra året husets uppsättning och takning samt tredje året des färdigbyggandes sin helhet. Taket skulle bestå af jernplåt. Byggnadsstyrelsen fick i uppdrag att genom annonsering utbjuda timringsarbetet på accord.   Protokoll 24/6 1901   Punkt 4.    Beslöts att gamla skolhuset skulle försäljas. 1903 beslöts att sälja gamla skolhuset till Godtemplarlogen Nordviks Byggnadskassa för 200 kronor.  Med villkor att Wikens Byamän eger rätt att vid behov hålla sammanträden i Gamla Skolans lokaler. Vidare beslöts att till revisorer för den tid som bygget pågår utsågs Postmästaren Nils  Falkman och Skogvaktare Jöns Johansson, Suppleant Jon Bäck.       Inventarielista öfver byns tillhörigheter 16 maj 1909:  Byggnader: Skolhus, Bod, Vedbod, Spruthus, Bystugan på Backen.    Brandredskap:    2 st Slangsprutor äldre modell, 1 st Assuransspruta (tillhör kommunen), 1 st Stege, 1 st Hake.     Skolmöbler:   16 st Skolbänkar, 1 st Kateder, 1st orgel, 1 st Svarttavla (vägg), 1 st Regulator, 1 st Säng, 1 st Skänk, 3 st Bord, 6 st Rullgardiner, 7st Säten.      Skolmaterial:    1 par Globkartor, Karta över Sverige-Norge, Karta över Europa, Karta över Palestina, Plansch över metersystemet, 50 st Bibliska planscher, 1 st Glob, Bilder af Sveriges Konungar, 9 st läse -böcker i Naturlära, 12 st gamla Läseböcker. 14 st Planscher över Djurriket anatomiplanscher.

Detta var  några utdrag ur ”Protokollsboken för Wikens byamän” om Gamla skolans tillkomst i möjligaste mån har deras formuleringar och stavning använts.

Hr kommer även ett utdrag om vilka lärare som verkat i Hedeviken: Theresa Adilaide Lovisa Collin f. 1867 Johannes försmling, Stockholm, kom hit från Karlskoga 1889. Anna Märta Brolin f. 1851 Lockne, gift med Skomakaren Salomon Nylund f. 1850 Färila, kom till Wiken 1896. Erika Eriksson f. 1874 Tännäs, g. 1898 med Postmästare Nils Trulsson Falkman,f. 1859 Västra Ljungby, kom kom till Wiken 1898. Kristina Hedin f. 1879. Hede, gm. Jon Abel Randolf f. 1886 Wiken, hit 1912. Selma Johanna Dahlin f. 1886 Åsarna, hit från Rätan 1911. Jenny Gustava Björklund f. 1887 gm. Predikanten Sven Albert Holmgren, båda från Fjällsjö Västernorrlands län. Eva Lind f. 1891 Fröjered Kalmar län, hit 1915. Rut Hedvig Justina Petrén f. 1889 Ukna Norrbottens län, hit 1917. Ernst Gustaf Furtenbach f. 1891 Luleå Stadsförsamling. Sven Olof Nordvall f. 1902 Vemdalen son till Olof Bäck och Brita Nordvall Vemdalen. Nils Anders Herman Mårdén f. 1901 Östersund hit 1923.