Skjuts-stationer i Hedeviken.

Varje by och samhälle hade skyldighet att hålla skjutsstationer med ett visst antal hästar och vagnar, (slädar på vintern) för framkomst emellan byarna. I Hedeviken har funnits 2 st stationer, under 1800-1900- talen. den äldre fanns på ”Tavlan”,och den senare på ”Knektgården”. På Tavlan finns stallet kvar medan stallet på Knektgården är rivet. I anslutning till skjutsstationerna fanns det Gästgiverier. Det var ett bestämt antal hästar som skulle stå till förfogande, även reservhästar ute i gårdarna. Här är en beställning på skjuts för färd mellan Ransjö och Hedeviken i Juli 1878. I häftet Linsell -Ransjö Förr, utgivet av Linsells Byalag och Bygdegårdsförening, finns en ”Skjuts och åkdonslega från 1921 (alltså priser för skjuts häst), Detta är en avskrift inte så lätt att förstå: Den för åren 1921-23 inom länet utgående maximilegan för skjutshar av Kungl.Maj:t bestämts till, då färden av den resande anträdes mellan  kl.6 f.m. och kl. 8 e.m 4kr, och då färden anträddes mellan 8 e.m- 6 f.m, 4kr 80 öre.  Genom nådiga kungörelsen den 31 dec. 1917 är följande åkdonslega fastställd: För ett paråkdonpå hjul med två säten och med fjädrar, antingen under vagnkorgen eller under sätena, stoppade dynor samt fotsäckar av läder eller vattentätt tyg  50 Öre. För ett enhetsåkdon på hjul av enahanda beskaffenheten med blott ett säte 35 öre därest dessa åkdon äro med täfjädrar försedda,skall avgiften minskas med 5 öre. För ett paråkdon på hjul av enklare beskaffenhet 25 öre. För ett enhetsåkdon av enklare beskaffenhet 15 öre. för en tvåspänd släde, försedd med dyna och fotsäck eller fäll 35 öre. för en enspänd  slädeav enahanda beskaffenhet 20 öre. för en tvåspänd släde av enklare beskaffenhet 20 öre. för en inspänd släde av enklare beskaffenhet15 öre. för sele och betsel 20 öre. för sele, när åkdon tillika av denskjutsande lämnas10 öre.  Allt för Nymil räknat, med iakttagande att avgift alltid skall erläggas för minst en halv nymil, även om den tillryggalagda väglängden icke uppgår därtill. skjutsdygnet räknas från kl.6 f.m. det ena dygnet till samma tid det andra. Åkdon må ej, med mindre entreprenören det medgiver,belastas med större tyngd av resande och resgods än, vid färd efter häst , 160 eller , skjutsaren ej å åkdonet färdas, 240 kg och vid färd med två hästar400 kg. eller , därskjutsaren ej å åkdonet färdas, 480 kg. Utgör resgods, som ej överstiger 10 kg för varje häst, varde detgods ej härvid ej.

Ett svar på “Skjuts-stationer i Hedeviken.”

Kommentarer kan inte lämnas på detta inlägg.